Klauzula informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Kontakt i informacje ogólne

 

Administratorem danych osobowych jest Aserto Sp. z o.o. ul. Jana Wiktora 7, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8133707955, REGON: 362396339, KRS: 0000986895

W sprawach ochrony danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z nami w każdej chwili na adres e-mail rodo@aserto.pl lub pod numerem tel.: 739 002 162

Jak wykorzystujemy dane osobowe oraz jakie są tego cele?

 1. marketing, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 2. wykonanie umowy/zlecenia/zamówienia zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. realizacja przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu przekazujemy dane osobowe?

 

Administrator przekazuje dane osobowe:

 

 1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, takim jak firmy obsługujące systemy teleinformatyczne, agencje ochrony, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową, działające na zlecenie Administratora,
 2. innym administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, takim jak podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), organom i sądom w zakresie czynności prowadzonych przez tymi organami lub sądami, podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych lub prawnych, w zakresie, w jakim staną się one administratorami danych.

 

Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 

W związku z realizacją umowy/zlecenia/zamówienia Administrator może przekazywać dane osobowych poza EOG (tj. obszar obejmujący UE, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię), zachowując wszystkie przyjęte zasady bezpieczeństwa danych osobowych.

 

 

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

 

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

 

Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 6 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano ten cel przetwarzania danych.

 

Czy dokonujemy profilowania danych osobowych?

 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego profilowania danych osobowych.

 

Jakie są uprawnienia osób, których dane dotyczą?

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 2. prawo ich sprostowania (poprawienia),
 3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 4. ograniczenia przetwarzania
 5. prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do Was (w zakresie określonym art. 20 RODO).
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Was zgody przed jej cofnięciem.
 7. w szczególnych sytuacjach możecie w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych,

 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Każdy podmiot posiada również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.